GDPR

Den här informationen syftar till att förklara hur Småvisans förskola AB hanterar dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för behandling

För att kunna hantera din ansökan, ingå ett avtal samt att ha möjlighet att utföra vårt uppdrag måste vi spara vissa personuppgifter. Sådana personuppgifter kan vara ditt och ditt barns namn, personnummer, adress, m.m.

Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför och det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke.

Lagringstid

Småvisans förskola AB lagrar inte personuppgifterna längre tid än nödvändigt. Hur länge personuppgifterna behöver lagras kan variera beroende på ändamålet med behandlingen, men om ett barn har slutat i vår verksamhet så kommer dennes personuppgifter att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandlingen.  

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet kan vara om ett barn far illa eller om myndigheter kräver det.

Rätten att lämna klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen. Du hittar kontaktuppgifter på datainspektionens hemsida.

Överföring av uppgifter till tredje land

Personuppgifterna kommer inte att lämnas till ett land utanför EU eller EES området.   

Personuppgiftsansvarig

Småvisans förskola AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakten mellan dig och företaget. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kontakt@smavisansforskola.se